Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen
Pluswerk Reintegratie BV (hierna Pluswerk te noemen) en haar opdrachtgever. Bepalingen uit
andere algemene-, inkoop- of andere voorwaarden worden daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voor eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden geldt dat zij 2 maanden nadat
Pluswerk haar opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van
toepassing zijn.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Pluswerk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Onze offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief.
5. Wijziging en/of uitbreiding van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk tussen Pluswerk en opdrachtgever zijn overeengekomen.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pluswerk en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.

Artikel 2. Dienstverlening en uitvoering
1. De dienstverlening door Pluswerk omvat de in de overeenkomst beschreven diensten
inclusief alle wijzigingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk tussen opdrachtgever en Pluswerk alsnog overeen zijn gekomen.
2. Pluswerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pluswerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pluswerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, kosteloos en tijdig aan Pluswerk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pluswerk zijn verstrekt, heeft Pluswerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Pluswerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pluswerk is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pluswerk kenbaar behoorde te zijn.
6. De opdrachtgever verleent medewerkers van Pluswerk en eventuele derden toegang tot het bedrijf indien dit voor de uitvoering van dienstverlening vereist is. Indien door
Pluswerk of door Pluswerk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Pluswerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 3. Uitvoeringstermijn
1.1. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Pluswerk zal niet door het enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
3. Indien overschrijding van de termijn dreigt dan dient Pluswerk zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever te overleggen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pluswerk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Duur, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.
3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:
a. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
b. Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt.
4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
5. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
6. Pluswerk is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pluswerk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pluswerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8. Pluswerk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Annulering
1. Geplande afspraken voor individuele werknemers, dienstverlening voor verzuimbegeleiding, en (onderdelen van) keuringen dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn worden de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Voor annulering van projecten, trainingen, cursussen en themadagen geldt dat dit schriftelijk en uiterlijk 2 weken voor het afgesproken tijdstip dient plaats te vinden. Hierbij wordt dan wel 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,- per persoon in rekening gebracht. Bij overschrijding van de termijn wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
3. In het geval dat opdrachtgever verzoekt om uitstel van de overeengekomen training, intervisiebijeenkomst, opleiding of project, zoals bedoeld in lid 2, voor een periode van 3 maanden of langer, is Pluswerk gerechtigd om eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.


Artikel 6. Tarieven
1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW. Onze tarieven zijn vastgelegd in offertes en/of de bijlage “Diensten en Tarieven”.
2. Pluswerk is gerechtigd om aan het einde van de per overeenkomst overeengekomen periode de tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij Pluswerk binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
3. Uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar ontvangt opdrachtgever een voorstel voor prijzen en tarieven die gelden voor het volgende kalenderjaar. Indien aan het einde van het kalenderjaar geen overeenstemming bereikt is over nieuwe prijzen en tarieven of indien er geen voorstel gedaan is en voorts Pluswerk bereid is de dienstverlening voort te zetten dan geldt er een verhoging van de tarieven en prijzen met het percentage waarmee het CBS indexcijfer, van CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar gestegen is ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomsten van deze indexeringen worden afgerond. Prijsverhogingen tot maximaal 10 % kunnen niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
4. Pluswerk mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pluswerk, dat in redelijkheid niet van Pluswerk mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
5. De opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van Pluswerk, een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. In het geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de
opdrachtgever.
6. Voor onderstaande kosten geldt dat zij in rekening worden gebracht zonder dat hierover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden:
a. Kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts.
b. Kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van derden op grond van een (wettelijke)regeling.
c. Kosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts.
d. Een kostenverhoging als gevolg van (wijzigingen in) wettelijke regelgeving vanaf het moment dat deze in werking treedt.
9. Bij beëindiging van de overeenkomst komen de kosten ten gevolge van overdracht van dossiers en registraties van Pluswerk voor rekening van de opdrachtgever.
10. Indien na overleg met opdrachtgever derden worden ingeschakeld worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 7. Geheimhouding en gegevensuitwisseling
1. Alle informatie over het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle informatie die Pluswerk verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt niet aan derden verstrekt, behoudens voor zover Pluswerk hiertoe door een wettelijk voorschrift verplicht is.
2. Pluswerk legt een geheimhoudingsplicht, zoals hierboven genoemd, ook op aan haar medewerkers en eventuele ingeschakelde derden.
3. Pluswerk heeft het recht over haar voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in vakliteratuur te publiceren en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Hierbij waarborgt Pluswerk de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.
4. Pluswerk is bevoegd om in afwijking van artikel 7.1 namens de opdrachtgever administratieve gegevens van werknemers op het gebied van verzuim aan te leveren aan de verzekeraar van opdrachtgever. Deze gegevensaanlevering dient te voldoen aan de meest
recente standaard voor gegevensaanlevering zoals overeengekomen tussen Boaborea en het Verbond van Verzekeraars.
5. Pluswerk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Voor de betaling geldt dat opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Bij de uitvoering van projecten, met een geoffreerd bedrag van meer dan € 500,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal (vooraf) in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door de opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.
4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Pluswerk zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever, zullen ten laste komen van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren
bedrag.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pluswerk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Middelen en medewerkers Power4People
1. De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na het einde daarvan geen (ex-) medewerker(s) van Pluswerk in dienst te nemen of anderszins voor zich of anderen werkzaam te laten zijn. Bij overtreding hiervan geldt een boetebedrag van 5 maal het laatstgenoten jaarinkomen van de betreffende medewerker.
2. De door Pluswerk geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Pluswerk en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd. Intellectuele
eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Pluswerk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Pluswerk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Pluswerk is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van schade waarvoor Pluswerk verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
3. Indien Pluswerk volgens opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen kan Pluswerk slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Pluswerk desondanks nalatig is geweest.
4. Pluswerk is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
5. De aansprakelijkheid van Pluswerk is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het kalenderjaar waarin het schadetoebrengend feit zich heeft voorgedaan aan Pluswerk verschuldigd is voor geleverde diensten. Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
6. Indien Pluswerk ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Pluswerk.
7. Een aansprakelijkheidstelling dient opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken nadat een eventueel gebrek in de dienstverlening is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Nadien wordt een aansprakelijkheidstelling niet aanvaard.

Artikel 10.Toepasselijk recht en geschillen
11. Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Utrecht.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door Pluswerk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

Pluswerk Reintegratie B.V.
info@pluswerk.com
www.pluswerk.com
2 jun 2014